Salutering

Eksercerreglement for salutering med musketter
 på Citadellet Fladstrand:

3. Når alle enheder er opstillet går tambourmajoren og de for fanerne ansvarlige officer hen bagerst for at føre fanerne frem for kompagniet.

4. Den ansvarlige kompagni officer afgiver følgende ordre:
”Gevær ved fod!”
”Giv agt! Præsenter gevæ
r”

Med front mod fanerne gives derpå ordren ”Fane march”, hvorpå tambourerne spiller DEN GAMLE DANSKE MARCH (La National). Efter to takters trommeforslag starter fanerne og defilerer forbi kompagniet mens alle tambourer spiller parademarchen.

5. Når gruppen med officerer og fanebærere har defileret forbi kompagniet stopper de og afventer at melodien afsluttes

6. Når musikken stopper giver den ansvarlige kompagni officer ordren:
”Gevær ved fod!”

7. Herefter føres fanen til de respektive grupper medens alle tambourer, som står i geledderne spiller ”ANDEN MARCH” (Der Feld March) eller første del af ”2. march”.

8. Når fanerne er på plads i geleddet og musikken stopper kommanderer den ansvarlige kompagni officer:
”Gevær ved skulder!” og umiddelbart herefter
”Giv agt! Højre om” hvorefter tambourmajoren giver tegn til march

Ved saluteres med musketter ved og omkring Citadellet Fladstrand og dér tilknyttet nordre skanse, haver musketererne at efterleve gældende reglement. Kommandoerne afgives af den for salutering ansvarlige officer direkte til musketererne og markeres med trommesignaler af tambourerne.

1. Når den for salutering ansvarlige officer giver kommandoen ”På et geled træd an”, tager musketererne opstilling på et geled med dobbelt afstand. Såfremt tambourerne ikke allerede er opstillet og under kommando af tambourmajoren, taget disse opstilling på et geled bag den for salutering ansvarlige officer på musketerernes højre fløj.

2. På kommandoen ”Klargøring til skydning” fra den ansvarlige officer slår tambouren på højre fløj an, hvorefter tambourerne spiller DER FELTMARCH eller 9. MARCH, mens musketererne klargør musketten til skydning.

3. Når tambourerne har afsluttet trommemarchen og alle musketerer har gjort klar til skydning afgiver den ansvarlige officer kommandoen ”Lad gevær” På denne kommando lader musketererne musketten og tambouren på højre fløj påbegynder at spille: Trommesignal for salutering. De øvrige tambourer falder ind en efter en for hvert 8. taktslag.

Når sidste musketer er færdig med at lade og sætter gevær ved fod stopper tambourerne trommesignalet efter afslutning af den igangværende takt.

4. Umiddelbart efter sidste musketer har affyret sin musket slås:
Hold inde med Chargering. En gang solo efterfulgt af tutti.

5. Såfremt saluteringen skal gentages, repeteres eksercitsen fra kommandoen
”Klargøring til skydning”. Såfremt en eller flere musketter svigter ved sidste skydning, gives der ordre til genladning og gentagelse af skydning for de pågældende musketerer.
Dette gennemføres uden trommesignaler.

6. Når saluteringen er færdig og alle musketter har skudt spilles AFTROP, mens musketererne igen tager plads i geledderne.

Eksercerreglement for salutering med kanoner
på Citadellet Fladstrand:

52411_14355168603226

Når der saluteres med kanoner ved og omkring Citadellet Fladstrand og dér tilknyttet nordre skanse, haver artilleristerne at efterleve gældende reglement. Kommandoerne afgives af den for salutering ansvarlige officer til en trompeter fra tambourerne, der med sit horn viderebringer kommandoen til artilleristerne, der straks efter at have hørt signalet udfører den pågældende kommando.

1. Når kendesignalet for Fladstands artilleri efterfulgt af samlingssignalet lyder, skal artilleristerne mønstre ved den kanon de hver især er tilknyttet.
Kendingssignalet spilles to gange og slutter med samlingssignalet en gang.
Tambourerne begynder selv at spille når artilleristenen bevæger sig hen til kanonerne.
Signal benyttes ikke hvis artilleristerne allerede har taget opstilling ved kanonerne!!!

2. Når kommandoen ”Klar til skud” (svarende til signalet Fremad) lyder, skal artilleristerne lade kanonen og gøre sig klar til affyring af salutskud.
Signalet spilles to gange. Tambourerne begynder selv at spille når artilleristerne går i gang med at lade kanonerne. Signalet skal være med til at forstærke den spænding der automatisk opstår når kanonerne lades.

3. På kommandoen ”Her skydes” holder alle tilskuer sig for ørerne og trompeteren spiller signal til “fyr” kanon, hvorpå der affyres salutskud. (Et eller tre efter hinanden)
Ved salutering benyttes det korte signal “fyr” fordi der ikke er lang tid imellem kommandoen “Her skydes” og til de affyrer kanonen.
Måske når signalet slet ikke at komme før der skydes.

4. Såfremt der skal saluteres yderligere gentages signalet ”Klar til skud”, hvorpå artilleristerne genlader kanonen. På kommandoen ”Her skydes”, gentages signalet ”Fyr”, og der affyres endnu et salutskud.
(Hvis der skyder mere end den ene gang gentager vi blot signalerne i 2 & 3).

5. Når saluteringen er afsluttet, gives kommandoen ”Afmarch fra kanonerne”, hvorpå artilleristerne sikrer kanonen og tager opstilling i geleddet.
Tambourerne begynder selv at spille når alle har forstået, at nu kommer der ikke flere skud.
Signalet skal være med til at fremhæve den lettere opløftede stemning, der er hver gang publikum har overværet salutering med kanonerne.

På fæstningsanlægget vil den danske løsen af tre på hinanden følgende skud være hilsen såfremt danske orlogsmænd anløber reden ved Fladstrand, mens en armeret koffardimand blot hilses med et enkelt skud. Hilses der derimod med flere skud svares altid igen med samme antal.

Mod skibe der er pligtige at aflægge honnør, men undlader dette, skal der fyres med skarpt!
Eksercerreglement for udlevering af fanerne
 og klargøring til march:

Parademarch
Inden Tordenskiolds soldater kan påbegynde march skal fanerne føres til kompagniet.
Fanebærerne, fanevagterne og de for fanerne ansvarlige officer fører ledsaget af tambourmajoren fanen til kompagniet, som præsenterer gevær medens fanen defilerer forbi.

1. Ved opstilling til march stiller fanebærere og fanevagter op bagerst, hvor fanen pakkes ud og gøres klar til at blive tilført kompagniet.

2. De ansvarlige for grupperne sørger for opstilling i marchformation.
a. Tamburmajoren sørger for opstilling af tambourerne
b. Chefen for livgarden sørger for opstilling af musketererne
c. Artilleri chefen sørger for opstilling af artilleristerne
d. Alle civilister tager opstilling bag de militære enheder.
Civilisterne er ikke soldater og skal ikke stå ret eller for den sags skyld gå i takt.
e. Bag civilisterne gør fanerne sig klar til defileremarch.
3. Når alle enheder er opstillet går tambourmajoren og de for fanerne ansvarlige officer hen bagerst for at føre fanerne frem for kompagniet.

4. Den ansvarlige kompagni officer afgiver følgende ordre:
”Gevær ved fod!”
”Giv agt! Præsenter gevær”

Med front mod fanerne gives derpå ordren ”Fane march”, hvorpå tambourerne spiller DEN GAMLE DANSKE MARCH (La National). Efter to takters trommeforslag starter fanerne og defilerer forbi kompagniet mens alle tambourer spiller parademarchen.

5. Når gruppen med officerer og fanebærere har defileret forbi kompagniet stopper de og afventer at melodien afsluttes

6. Når musikken stopper giver den ansvarlige kompagni officer ordren:
”Gevær ved fod!”

7. Herefter føres fanen til de respektive grupper medens alle tambourer, som står i geledderne spiller ”ANDEN MARCH” (Der Feld March) eller første del af ”2. march”.

8. Når fanerne er på plads i geleddet og musikken stopper kommanderer den ansvarlige kompagni officer:
Gevær ved skulder!” og umiddelbart herefter
”Giv agt! Højre om” hvorefter tambourmajoren giver tegn til march

3. Når alle enheder er opstillet går tambourmajoren og de for fanerne ansvarlige officer hen bagerst for at føre fanerne frem for kompagniet.

4. Den ansvarlige kompagni officer afgiver følgende ordre:
”Gevær ved fod!”
”Giv agt! Præsenter gevær”

Med front mod fanerne gives derpå ordren ”Fane march”, hvorpå tambourerne spiller DEN GAMLE DANSKE MARCH (La National). Efter to takters trommeforslag starter fanerne og defilerer forbi kompagniet mens alle tambourer spiller parademarchen.

5. Når gruppen med officerer og fanebærere har defileret forbi kompagniet stopper de og afventer at melodien afsluttes

6. Når musikken stopper giver den ansvarlige kompagni officer ordren:
”Gevær ved fod!”

7. Herefter føres fanen til de respektive grupper medens alle tambourer, som står i geledderne spiller ”ANDEN MARCH” (Der Feld March) eller første del af ”2. march”.

8. Når fanerne er på plads i geleddet og musikken stopper kommanderer den ansvarlige kompagni officer:
”Gevær ved skulder!” og umiddelbart herefter
”Giv agt! Højre om” hvorefter tambourmajoren giver tegn til march.