Forretningsorden

 

Forretningsorden for
Fladstrands Tambourer anno 1717
Revideret  2005  

I.         Fladstrands Tambourer anno 1717’s formål:

1.     At være en del af byprojektet ”Tordenskioldsdage” i Frederikshavn
2.     At lære at spille og sammen opbygge at socialt fællesskab.
3.    At deltage ved foreningen Tordenskiolds Soldater Fladstrands arrangementer.
4.    At få del i fælles oplevelser, f.eks gennem deltagelse i nationale og internationale   historiske      arrangementer.

 

II.        Struktur:

Fladstrands Tambourer anno 1717  er en undergruppe af Tordenskiolds Soldater Fladstrand (T.S.F) og til enhver tid underlagt T.S.F’s vedtægter.
Fladstrands Tambourer anno 1717 består af op til 30 Tambourer som spiller følgende instrumenter:
1. Signalhorn
2. Trommer
3. Fløjter

Herudover en tambourmajor, der under parade leder tambourerne. Tambourmajoren kan også spille et af ovennævnte instrumenter.

 

III.               Ledelse:

Den daglige ledelse varetages af Officerstaben som består af:

1. Viceadmiralen – øverstkommanderende og ansvarlig for den interne og externe kommunikation for Fladstrands Tambourer, og for at medlemmerne løbende bliver orienteret om beslutninger i admiralitet og stab som har betydning for eller indflydelse på forhold der vedrører Tambourerne.. Ligeledes er det Viceadmiralens ansvar at Tambourernes holdninger og meninger via staben fremføres for admiralitetet.
Det er også Viceadmiralens  ansvar at tiltag, som har indflydelse på tambourernes ”liv og virke”, drøftes på et medlemsmøde inden eventuel beslutning og gennemførelse.
Viceadmiralen er født medlem i Admiralitetet.

2. Obersten – er næstkommanderende, og overtager Viceadmiralens pligter ved dennes forfald. – Obersten er ligeledes materielforvalter, og ansvarlig for Instrumenter og Uniformer m.v.

3.Stabstambouren – er ansvarlig for den musikalske ledelse, og overtager Oberstens pligter ved dennes forfald.

 

IV.        Valg af ledelsen:

Ledelsen vælges for 2 år på det årlige valgmøde i september/oktober.
1.   Viceadmiralen vælges på ulige år.
2.  Obersten vælges på lige år.
3.  Stabstambouren vælges på lige år.
4.  Et flertal af medlemmerne kan til enhver tid ved skriftlig indmelding til   officersstaben anmode    om indkaldelse til  extraordinært medlemsmøde. Indkaldelsen skal indeholde de punkter, der ønskes behandlet.

V.         Medlemskab:

1. Personer over 15 år, som kan spille et instrument, eller indgå i Fladstrands
Tambourer anno 1717 i anden rolle godkendt af medlemmerne, kan optages
som medlem af Fladstrands Tambourer.

 

VI.        Uniform:

1. Tambouren ydes fri uniform, men må selv sørge for hvid skjorte, sorte sko og strømper.

2. Uniformen består af Trekanthat med rødt kantbånd og hvid strudsefjer, samt Kong Frederik den IV’s monogran på sølvbånd. Lysgrå frakke med røde manchetter. Rødt skærf. Hvidt tørklæde ”Kalvekrøs”, røde bukser, node taske, hvide strømper og sorte sko med sort læderstykke med spænde, handsker.

Ordner og lignende dekorationer, skal til enhver tid godkendes på et medlemsmøde i FT, inden disse må bæres på uniformen iht. De givne foreskrifter.

Til officerernes uniform hører endvidere ringkrave i messing.
3. Daggert, der frivilligt kan anskaffes, skal bæres på venstre side.
4. Sabel (skal være godkendt model), der frivilligt kan anskaffes, skal bæres på venstre side.
5. Våbentilladelse skal være udstedt af politiet, til den person som bærer daggert eller sabel.
6. Ved udmeldelse skal uniformen afleveres tilbage i ubeskadiget og nyrenset stand.

 

VII.         Instrumenter:

1. Medlemmer låner vederlagsfrit sit instrument.
2. Instrumentet skal ved udmeldelse afleveres tilbage i ubeskadiget stand.

 

VIII.        Mønstring:
 1. Det er officersstabens opgave at sikre at uniformer og instrumenter vedligeholdes og bæres ordentligt.

 

IX.       Øvesamling og Arrangementer:

1. Som medlem forpligter man sig  til at møde til øvesamlinger og arrangementer så ofte, det er muligt.
2. Ved forfald, skal afbud gives til Viceadmiralen.
3. Ved udeblivelse uden afbud gentagende gange, er det Viceadmiralens pligt at undersøge årsagen, og om nødvendigt give en henstilling.

Hvis udeblivelsen uden afbud fortsætter, skal en enig stab beslutte hvilken konsekvens dette får. Stabens beslutning meddeles medlemmet skriftligt.

 

X  Økonomi:
1. Hvert år udarbejder Officersstaben et budget som efter drøftelse på et medlemsmøde afleveres til Admiralitetet inden 1. december.

2. Evt. sponsorater søges af staben, i samråd med Admiralitetet.